For 75 år siden havde handelshuset Fjeldsted (Som ikke eksisterer mere) 75 års jubilæum, i den anledning blev der skrevet i et juleblad før julen 1944.
Fjeldsted og fremtiden

”Fjeldsted“ fyldte 75 Aar i Foraaret. Ved denne Mærkepæl blev Blikket kastet tilbage over de svundne Aartier, og Udviklingen ridset op fra den første beskedne Krambod til det store ansete Varehus. Det er imidlertid Historie, og det er Fremtiden, der tæller. Navnligt knytter der sig betydelig Inter- esse til, hvad Firmaet Fjeldsted som en af denne Landsdels største Fordelingscentraler af Forbrugsvarer venter sig af Tiden, der kommer. — Vil det efter Krigen være muligt at imødekomme det vældige Behov for Forbrugsvarer? — Naar Krigen er sluttet, og Samhandelen mellem Landene igen kan begynde, siger Firmaets Indehaver, Købmand Ferdinand Fjeldsted, tror jeg ikke, at der straks vil blive Overflod af Varer, da Danmark simpelthen ikke har Raad til at importere i store Mængder, i Særdeleshed ikke Luksusvarer. — For at skabe en ligelig Fordeling af de Varer, der fremkommer, mener jeg derfor, at det vil være paa krævet endnu i nogen Tid at bibeholde de nugældende Restriktioner, og jeg vil tro, at de en kort Tid vil blive yderligere skærpede — f. Eks. skrives og tales der jo om Beklædnings-Rationering i endnu mere udpræget Grad, end det er Tilfældet nu.
— Jeg er selvfølgelig som Forretningsmand ikke Ynder af Statens Formynderskab, men indtil mere normale Tider indtræffer, indser jeg Nødvendigheden af, at Staten tager Haand i Hanke med Varefordeling og Priser, saa vi ikke ender i Kaos som i de første Aar efter sidste Krig, hvor de stærkt stigende Priser, de daarlige Kvaliteter og senere det katastrofale Prisfald blev til ubodelig Skade baade for Forbrugere og Handlende. Statens Indblanding og Restriktioner bør dog ikke vare een Dag længere, end det er nødvendigt — d. v. s. naar der igen er rigeligt med Varer til Stede. — Hvis Staten til den Tid ikke slipper sit Tag i Handelen, men forsøger sig med Statsimport, Statseksport, Statsmonopoler m. v., vil det ubestridt bringe os dyre og daar- lige Varer. — Faar vi atter de billige Priser fra 30’erne? — Jeg vil meget stærkt ønske, at der efter Krigen hurtigt vil komme meget lavere Priser og bedre Kvaliteter, og hvis Handel og Industri, naar Tiden er inde til det, faar Lov at arbejde i fri Konkurrence, tror jeg, at et Prisfald vil komme — om ikke ned til 1939-Prislaget, saa dog til et Prislag, der er afstemt efter Købeevnen. — Hvilke Forudsætninger af lokal Karakter bør være til Stede, for at Handelen fuldt ud kan løse sine Opgaver? —  - Forsættes næste spalte.

 

 


Store Torv 6 og 8.

Af den største Betydning vil det være, at Holstebro faar sine Trafikforhold ordnede efter de Krav, som vort store Opland stiller til os. Ingen Udvikling uden ordnede Trafikforhold. Det er en indlysende Sag. — Jeg vil derfor haabe, at Byens Styre vil være agtpaagivende over for den Betydning, det vil have for Holstebro at faa en ordentlig og tidssvarende
Rutebilstation og ordnede Bilruter, der dækker hele Oplandet. Vi maa have gode og mange Veje, der fører til Byen, og ikke mindst gode Togforbindelser. Selvfølgelig skal vi ogsaa paa et andet Punkt være i Pagt med Tiden. Flyvningen har Fremtiden for sig. Derfor bør den Flyveplads, man tænker anlagt ved Holstebro, ogsaa være fuldt ud moderne. — Een Ting, som jeg betragter som en Selvfølgelighed, er, at den store ofte diskuterede Mødesal — »Vestjyllands Forum« — vil blive en Opgave, som Kommunen med Glæde og Forstaaelse vil løse saa hurtigt, der igen kan faas de nødvendige byggematerialer.

Kilde: Holstebro jul 1944

Bidrag til siden er særdeles velkomne, hvad enten det er tekst eller foto.
Som kan sendes til.
T@fleng.net