Petrus Christensen

 I Holstebro Dagblad skrev Petrus Christensen 1935 – 1945 en række festlige artikler om især Borbjerg sogn.

Han var yngste søn af degnen i Borbjerg, 1858-1883, Christian Mathiesen Christensen, og broder til den efterfølgende degn i embedet, 1883-1925, Christian Frederik Eberhard Møller (Christensen), der bl.a. Møller skrev bogen ”Borbjerg Sogns Historie”, A. Rasmussens Bogtrykkeri, Ringkøbing, 1929.

Petrus John Bøtcher Christensen, født 1867 i Borbjerg Kirkeskole, blev lærer fra Blaagaard Seminarium i København og var efter et par år som huslærer forskellige steder i landet, fra 1888 – 92 lærer i Hogager i Borbjerg sogn. Herefter medredaktør på Viborg Amtstidende, repræsentant for sin broder, Holger Christensen, i dennes grossistforretning i Viborg. Senere grossist og købmand for egen regning. Død 2.6.1948.

 

Forsamlingshuse i Borbjerg.

Det gamle forsamlingshus i Borbjerg blev bygget paa Store Hedegaards Mark, nær ved Kirke og Skole. Mærkværdig stille og fattet tog Pastor Kuhlman mod denne ”ny Fremtoning”. Var han ”sløvnet”, havde Alderens Overvejelser og Livets Erfaring klaret hans Tanker, saa han sagte maatte sige sig selv: Det nytter ikke at stampe mod Brodden. Hver Tid har sine Guder, og hver Djævel regerer i sin Tid. Jeg husker Indvielsen og glemmer aldrig Præstens Ansigt: et elskeligt, maaske en Kende skeptisk Smil lyste op - som vilde han sige: Herregud, var det ikke værre. I Borbjerg Forsamlingshus holdt jeg mit første Foredrag. Jeg har brugt det een Gang senere. Det var med mig som de store Højskoletalere, der rejste Landet rundt med eet Foredrag. Hvordan mon mit Foredrag egentlig var? Gud ved, om nogen af de gamle i Borbjerg kan erindre det. Men een Ting er jeg vis paa: Jeg fik ikke den ny Tids Baal til at flamme højt eller højere. Er Borbjerg ”uegen”, er det saavist I ikke min Skyld.

 


Forsamlingshuset i Borbjerg fra 1919 til omkring 1961,
hvor den nye skole blev bygget med tilhørende Sognegård.
Forsamlingshuset blev brugt til meget , bl.a. foreningsballer, Der var et forenings bal, tror det var en forening i  Borbjerg. Spillemændene huske jeg , det var "Æ Bindtouw Jazmen" fra Herning

Fra 1891 til 1918 lå Borbjerg Forsamlingshus på Hedegaardvej 10. Daværende ejer af Store Hedegård, Peder P. Hedegaard skænkede grunden, og der blev tegnet frivillige aktier til byggeriet af forsamlingshuset fra 25 til 100 kr. pr. husstand. 48 aktionærer gav tilsammen 1875 kr. Huset blev forsikret i Den Almindelige Brandforsikring til 2000 kr.

Borbjerg Foredragsforening stod for initiativet, og dens bestyrelse stod også for opførelse og administration af huset.
I 1908 byggede kommunen et gymnastikhus ved Borbjerg Skole med entre og køkken, som kunne lejes af både private og foreninger; det gjorde forsamlingshuset delvist overflødigt, så da købmand Søren Jacobsen sommeren 1909 byggede ny butik og bolig, lejede han forsamlingshuset imens.
I 1918 blev huset med inventar solgt til Skave Kro, som rev huset ned og kunne genbruge bænkene og en del af det nedrevne byggemateriale til en ny sal ved kroen.

Grunden gik derpå tilbage til St. Hedegaard, og det var på den grund, Marie og Niels Hedegaard byggede deres aftægtshus i 1958.

Kilde: Beretninger om Borbjerg-Hvam, Skrevet af Viktor Hedegaard.

 
Bidrag til siden er særdeles velkomne, hvad enten det er tekst eller foto.
Som kan sendes til.
T@fleng.net