Forside Hogager By Handel Hogager Historie Mosens Historie Foreninger Borbjerg sogns kirker
Hogager Kirke Hogager Nord Landbrug før nu Hogager 1940 - 45 KFUM spejderne Hogager Fælleshus HGF
Hogager Skole Hogager Øst Håndværk Skovens Historie Folkemusikhuset Hogager Marked  

Abildtholtvej 6


Ejere

Henrik Brinch Vestergaard 1982

Beboere

Jytte og Henrik Brinch Vestergaard

Knud Vestergaard

Harald Simonsen

Godsejer Stenberg

Esper Kristensen


Laurids Jensen

Jacob Rostrup til Lergrav Part i NebbegårdAbildholtvej 6, - Abildholt


Abildholtvej 6, - Abildholt


Abildholtvej 6, - Abildholt


Malkestalden Abildholtvej 6


S
Et af de malkerobotter fra "Lely".


Abildholtvej 6, - Abildholt


Abildholtvej 6, - Abildholt


Historie:

Stuehus Beboelse er opført i 1880 og væsentligt ombygget i 1974
Abildholts Glansperiode var nok i sal. Jakob Rostrups Tid. JBC La Cour Danske gårde 3. samling Abildholt, Matr.-Nr. 18a m. fl. af Borbjerg ø. Del. Postforb. og St: Holstebro, hvortil c. 18 Km. Ejer: Johan Carl Sørensen, som overtog Gården i 1912, er født i Snejbjerg 3. Oktbr. 1869. Abildholt er en gammel Hovedgård. Den ejedes en gang af Jacob Rostrup til Lergrav, som blev henrettet 1594. Senere tilhørte Gården gennem c. 200 År Slægten Abild­holt, indtil Jesper Abildholt 1904 solgte den til Johannes Christensen, der 1911 solgte til P.S. Gasseholm, af hvem den nuv. Ejer Året efter købte. Gården ligger ved den sø. grænse af Borbjerg Sogn, c. 6 Km. SØ. for Viborg Landevej. Bygningerne er alle af Grundmur. Hovedb. der er opført 1885 i den n. side af Gårdspladsen, har ligesom laden Tegltag, medens Staldlængerne er paptækkede. Avlsb. er forsynede med Trempel. De faste maskiner drives af benzinmotor. Jorderne falder i tre afdelinger mod SV. og 0. Deres overflade er jævn og god, og på de vidtstrakte arealer findes en stor Vildtbestand med fortrinlig Jagt.

Den Søn fra Hesselaa, der fik Abildholt, hed Johannes Christensen. — Efter en Del Aars Forløb solgte han Gården til en fremmed. Den har nu været i mange Ejeres Hænder siden. — Det er en ret god Gård med en mægtig Udstrækning af Ager, Eng, Mose og Hede. Sagnet fortæller, at for mange Hundredår siden, fik den daværende Ejer af Herremanden Lov til at få så megen Jord til Gården som to »Galte« kunde omvrøde i den Tid, Præsten Hr. Matz stod på Prædikestolen. — Dette kunde snart have gået galt! De to Galte løb omkring og rodede i Jorden, det ene store Stykke blev omrodet efter det andet, saa havde der ikke gået Bud til Hr. Matz om at holde inde med Talen og sige Amen, var hele Sognet blevet omrodet. — Det er derfra den megen Jord stammer, som Abildholt er i Besiddelse af. Mærkeligt nok er der Grøfter hist og her på Marken, der vidner om Galtenes Vrøden.
Christen Jensen, almindelig kaldt Christen Abildholt, og Ane Cathrine havde 3 Børn, to Sønner og en Datter. — Den ældste af Sønnerne, Jesper, opkaldt efter Bedstefaderen, fik Gården og blev gift med Ane Dorthe Andersen fra Søndergaard i Trabjerg. I dette Ægteskab var ingen Børn, hvorfor Gården gik over efter Jesper Abildholts Død til hans Søstersøn fra Hesselaa. Søsteren Karen var gift med Peder Christensen i Hesselaa, og de havde flere Børn, vist 7 eller 8. — Den ældste af Sønnerne har Gården Hesselaa.

Agnethe og Harald Simonsen køber den afklædte Gård Abildholt, i 1941. ved en tvangsauktion gennem Landsretssagførerne Balthazar-Christensen og Ludv. Hansen, Skive, (den forrige ejer var Godsejer Stenberg) med 240 Tdr. Land, deraf 50 Hede, Der blev startet stor tørveproduktion og lavet 100 millioner tørv. Tørvene blev bl.a. solgt til Færchs Tobaksfabrik i Holstebro, senere blev etableret en formbrændselsfabrik. Købte ejendommen (i dag hvor Rigmor Nørgaard har hønsehus) som havde 16 tønder land. Denne ejendom blev brugt til husmand og tørvefolk som arbejdede i mosen. Abildholt havde mange heste til brug til markarbejde og til tørveproduktionen samt en svineproduktion. Der var planteavl med kartofler og korn ligeledes blev en del brugt som liggeplads til tørv. Der var meget eng (mose) til st. Abildholt – i 1950 blev et større afvandingsprojekt igangsat, dette forvandlede mosen til frugtbar agerjord Harald som Simonsen nu har opdyrket. Simonsen drev gården som kvægløs.


Harald Simonsen


I 1958 afhændede Simonsen Abildholt til Statens jordlovsudvalg som udstykkede den i 5 statshusmandsbrug, deraf de 2 via et mageskifte med Bertel Nørgård som havde naboejendommen + en hovedparcel som blev solgt til Knud Vestergård.

Knud og Inge Vestergaard, overtog gården Abildholt i 1959. Forinden havde han drevet Østergaard sammen med broderen Niels Juhl Vestergaard. Med sig til Abildholt bragte han 7 køer og lidt grise. Gården var efter frasalg af jord nede på 39 ha. Stuehuset fra1885 blev istandsat og staldene blev efter at have været brugt til tørveproduktion og oplagring, indrettet til køer, kalve og grise. Der var større ombygninger i 1959,1974 og 1979. Med sig til Abildholt i 1959 bragte Inge og Knud deres føstefødte Birthe. Kort efter blev Jette født, hvilket var den første barnefødsel på gården i 100 år. Inge og Knud fik siden også Henrik, Søren og Jess. Knud Vestergaard fortsatte med at modernisere de store staldbygninger og der blev bygget foderhus. Stuehuset blev gennemgående moderniseret i 1974. Sidst i 1970’erne var der 70 malkekøer og 20 søer plus slagtesvin på Abildholt.

Henrik Vestergaard har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården efter sin far i 1982. Til gården hørte de oprindelige 39 ha. Siden er der opkøbt jord, så der i dag (2010) hører 250 ha til gården. Derudover er der 100 ha. i forpagtning. Svineproduktionen ophørte i 1987. Kvægproduktionen er løbende udvidet. Der blev bygget løsdriftsstald til 100 køer i 1992, som blev udvidet i 2000 til 160 køer. I 2006 blev Brunbjergvej 5 med en besætning 150 malkekøer plus opdræt købt til. Der er bygget plansiloer i 2003 og 2008 og foderhus i 2006. I 2008 startede byggeriet til løsdriftsstald med malkerobotter til 550 køer. Bygningerne blev taget i brug i maj 2009. Henrik Vestergaard er gift med Jytte Jensen. Sammen har de børnene Mette, Emil, Sissel og Rebecca.

 


Fødevare- og miljøminister Eva Kjer Hansen  besøgte i 2009 Abildholt


Her ses børneafdelingen fra Hogager Gymnastikforening, som sponsoreres af "Lely"  - 2009
I baggrunden ses Karsten Kobborg og en montør fra "Lely"