Forside Hogager By Handel Hogager Historie Mosens Historie Foreninger Borbjerg sogns kirker
Hogager Kirke Hogager Nord Landbrug før nu Hogager 1940 - 45 KFUM spejderne Hogager Fælleshus HGF
Hogager Skole Hogager Øst Håndværk Skovens Historie Folkemusikhuset Hogager Marked Hogager Kirke
med Kirkegaard

Foreninger

Hogager Borgerforening

Hogager Borgerforenings historie

Formand: Pia Klausen 61 75 99 69 hphogager@hotmail.com

Næstformand: Tove Nørgaard 23 93 27 99 salontove@gmail.com

Kasserer og sekretær: Jytte G. Jensen 26 39 43 20 jyttegronkjar@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer:

Jørgen Klausen 51 74 63 47 fam.klausen@altiboxmail.dk
René Kobberø 23 25 39 66 renekobbero@gmail.com
Jesper Degn 21 83 96 43 traktor_frreak@hotmail.com
Rie Hornstrup 61 75 67 60 riehornstrup@gmail.com

Meddeler til Borgernyt:
Tove Nørgaard: 23 93 27 99 salontove@gmail.com

 

Hogager Gymnastikforening

Formand:
Peder Bjerregaard
Formand@hogagergf.dk
27 11 99 28

Næstformand:
Christian Laustsen
Naestformand@hogagergf.dk

Bestyrelse:
Peder Bjerregaard
Christian Laustsen
Birgit Skytte
Claus Frølund
Anitta Mailund
Kristian Strunk
Pernille Kristensen
sup. Else Søjborg
Malene Bro Kristensen

Kasserer:
Anitta Mailund
Kasserer@hogagergf.dk
29 72 09 56

Sekretær:
Sekretaer@hogagergf.dk
 

Skave og omegns jagtforening

Formand
Formand Kris S. Hansen Sevelvej 9 telf. 2329 1089 mail: kris.s.hansen@outlook.dk/post@skavejagt.dk
Bane

Dan Kristensen Langgade 88 Hogager telf.5189 2880 mail:
IT info Jæger - Borgernyt

Ole Stephansen Viborgvej Skave telf. 3133 7337
Baneformand

Arne Bertelsen - Langgade 41, Hogager, Tlf.: 5090 6994 mail: arneberte@gmail.com
Bane
Kristian Kristensen

Kristian Kristensen, Tinkerdalsvej 11,Hogager telf.2927 4225
Kasserer

Kasserer: Tina Andresen Abildholdt Hedevej 4 Hogager mail:tinaskavejagt@gmail.com telf. 28940896
Sekretær

Sekretær: Jørgen Houmark Hornshøjparken 97 telf. 2197 9320
Bane

Per Mundbjerg - Langgade 111, Hogager, 7500 Holstebro. Tlf. 23 28 03 28
Næstformand

Ove Bjerregård Bachsvej 22 7500 Holstebro Telf.40402119

 

 

Nedlagte foreninger:

Frysehuset
FRYSEHUSET
af Børge Jensen
Hogager Frysehus Langgade 56A
Den 3. 10. 1953 afholdt forud tegnede medlemmer til en Frigidaire Frostbox Central stiftende generalforsamling i Hogager skole. Prisen er 19.800 kr. for 18 bokse før hus.
Der betales en tredjedel af beløbet efter husets opførelse og resten når anlægget afleveres. Grunden til frysehuset skænkes af Købmand Laust Vestergård og herpå oprettes en lejekontrakt lydende på 49 år.
Det vedtages at indbetale kontant 200 kr. for en hel boks og 100 kr. for en halv boks ved anlæggets start og restbeløbet afdrages over 10 år.
Frysehusets beliggenhed forandres til en grund ved Gdr. Marius Pedersen. Herved opnås en besparelse for Frigidaire på 100 kr. som refunderes ved betaling af anlægget.
§ 1. Selskabet er et andelsselskab med solidarisk hæftelse. Selskabets formål er at fryse kød og andre produkter for andelshaverne til billigst mulig pris.
Den 24. 12. 1953 blev frostanlægget prøvekørt og de første bokse blev taget i brug.
Den 13. 01. 1954 blev frostanlægget overdraget til andelshaverne af Frigidaire ved repræsentant Strange. Der blev vist film om frysning af fødevarer. Bagefter var Strange vært ved fælles kaffebord Samtidig blev det vedtaget at Ole Nielsen skulle have 60 kr. for rengøring og det var for et helt år. Den 31. 05. 1954 var der bestyrelsesmøde er vedtages at opkræve 96 kr. for juni termin for en hel boks.
Den 19. 11. 1954 købes grunden til frysehuset. Efter en del forhandlinger bliver man enig om 550 kr. Marius Pedersen betaler udgifter til udskilningen af grunden og alle andre udgifter desangående.
Den 8. 11. 1954 opkræves 40 kr. for en A boks og 80 kr. for en hel boks for december kvartal. Der må være blevet betalt for både juni og december kvartal?
Den 29.11.1963 udbetales fryseboksen med 875 kr. man vedtog at nedsætte kontingent til 50 kr. for en hel boks og 25 kr. for en Vi boks. Frem til 1979 er prisen omkring 40-50 kr. for en hel boks, så stiger prisen til 80 for en hel boks. I 1992 stiger prisen til 250 kr. for en hel og det skyldes at el prisen stiger.
I 1998 indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, onsdag den 13. maj på grund af stigende elpriser og ny kompressor og så stiger priserne til 400 kr. for en hel boks og 200 for en Vi boks pr. år. Alternativet er at nedlægge frysehuset.
Den 26. 01. 1999 holdes generalforsamling - skal frysehuset nedlægges? Der mødte 5 personer + bestyrelse op, og man besluttede at nedlægge frysehuset til 1. maj 1999.
Den 3. maj 1999 blev der slukket for strømmen en epoke var slut og man hjælp hinanden ved at få huset fjernet. Anna Nors Nielsen Langgade 56 købte grun¬den og betalte omkostningen ved skødeskrivningen.
Ved Hogager Frysehus ophør var formanden Lis Jensen.
 

Hogager Folkebogsamling

Hogager Folkebogsamling, stiftet 5. okt. 1938
I marts 1938 afholdtes et møde i Hogager skole, hvor beboerne i Hogager skoledistrikt var samlet for at prøve om der var stemning for oprettelse af et sognebibliotek. Til stede var overbibliotekar Fransen, Holstebro Centralbibliotek, der gav en fortrinlig vejledning om alt vedrørende bibliotek og biblioteksvæsen.
Det vedtoges at nedsætte et udvalg til at arbejde videre med sagen. Udvalgets medlemmer blev: Fru, købmand Vestergård Hogager, gdr. Laust Lauersen, Hogager, husm. Jens Jensen, Nørremark Tinkerdal, lærerinde Marie Højgård og lærer C. H. Jensen, Hogager Skole.
5. oktober afholdtes stiftende generalforsamling, hvor arbejdsplan og vedtægter for et sognebibliotek vedtoges og blev godkendt af bibliotekstilsynet den 5. december 1938. Bestyrelsen kom til at bestå af: Fru, købmand Vestergård gdr. Niels Møller, Østergård og Marius Pedersen, alle af Hogager. De valgtes af bidragyderne inden for bibliotekets område, lærerinde frk. Højgård valgtes som repræsentant for skolen.
Et af de årlige indslag fra folkebogsamlingen var andespillet hver år, som regel om efteråret før jul med levende ænder.
I årene herefter indtil Hogager folkebogsamling blev nedlagt i 1964, pga. de lokale biblioteker blev lagt ind under centralbiblioteket i Holstebro som så betjente borgerne i oplandet med en bogbus der havde fast plads på kirkepladsen 1 gang om ugen.
Om selve lukningen skriver Børge Jensen i ”Hogager Bogen”
12/11, 1964 afholdtes generalforsamling. Formanden Bent Kjærgård bød velkommen og Søgård Pedersen undskyldte, at der på grund af sygdom, ikke var afholdt 25 års jubilæum og generalforsamling i 1963 hvilket toges til efterretning. Det vedtoges at man som de andre biblioteker i kommunen, lod biblioteket overgå til kommunal drift, efter den nye lov om biblioteker. Biblioteket er vokset konstant i disse 25 år, fra en lille begyndelse med nogle få bøger, også børnebøger, til omkring 22-2.300 bind. Der er vel grundet fjernsynet en knap så stor læselyst som tidligere, men så er børnene holdt ivrigere ved, og man er oppe på et udlån på mellem 3.000 og 3.400 udlån pr år. Det er med en vis vemod, man lader biblioteksforeningen komme til kommunal drift, men det er jo den vej tendensen går.
Referat af:
Hogager i november 1964, L. Søgård Pedersen.